Browsing by Author ผดุงยศ ดวงมาลา

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่องนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผดุงยศ ดวงมาลา; สุภิญญา อินทร์เกิด; เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
2549ปัญหาการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานครูฟิสิกส์ในจังหวัดสงขลาผดุงยศ ดวงมาลา; ปราโมทย์ พรหมโหร; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2548ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นระดับของคำถามที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4ผดุงยศ ดวงมาลา; ยามีลาห์ กรียอ; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2546ผลของการใช้แบบฝึกกิจกรรมต่อความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผดุงยศ ดวงมาลา; ทวีศักดิ์ แก้วทอน; คณะศึกษาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ศึกษา)