Browsing by Author ปัญญา เทพสิงห์

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประกอบสร้างชุมชนคีรีวงให้กลายเป็นสินค้าในกระแสการท่องเที่ยว / วรรณพร อนันตวงศ์ปัญญา เทพสิงห์; วรรณพร อนันตวงศ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2560การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม :กรณีวัดไทยในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2557การสร้างอัตลักษณ์หลวงปู่ทวดผ่าน "พื้นที่" วัดพะโคะปัญญา เทพสิงห์; อวยพร ชีงามวัฒนะกุล; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ประเพณีเซ็งเม้ง : คุณค่าต่อสังคมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเมืองหาดใหญ่ปัญญา เทพสิงห์; พงษ์ทัช จิตวิบูลย์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การจัดการแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซียปัญญา เทพสิงห์; เก็ตถวา บุญปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2543รูปแบบศาลเจ้าและวัดจีนในเทศบาลนครหาดใหญ่ปัญญา เทพสิงห์; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2547ลวดลายตกแต่งหน้าอาคารชิโน-ปอร์ตุเกสในจังหวัดภูเก็ตปัญญา เทพสิงห์; วุฒิ วัฒนสิน; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์
2561วัดเจดีย์ไอ้ไข่ : การประกอบสร้างให้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ภายใต้วิกฤติความทันสมัยปัญญา เทพสิงห์; สิทธิพงษ์ บุญทอง; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559วิถีชีวิตและการเผยแพร่ของผู้ปฏิบัติสัทธรรมปุณฑริกสูตรในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญญา เทพสิงห์; ณมลษร บุญเอียด
2556เทศกาลกินเจหาดใหญ่ : พื้นที่ประดิษฐ์เพื่อการท่องเที่ยวปัญญา เทพสิงห์; สายชล แก้วบริสุทธิ์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา