Browsing by Author ปริศนา อัตถาผล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ผลของการฝึกปฏิบัติสมาธิแบบวิปัสสนากรรมฐานต่อความเครียดและระดับสติของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อารี นุ้ยบ้านด่าน; วิภา แซ่เซี้ย; ประนอม หนูเพชร; ปริศนา อัตถาผล; ทิพวรรณ รมณารักษ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2548สถานภาพความต้องการของผู้เรียนและแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการพยาบาลและระบบการดูแลในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประณีต ส่งวัฒนา; มนัสวีย์ อดุลยรัตน์; ทัศนีย์ สมสมาน; ปริศนา อัตถาผล; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
2551เปรียบเทียบพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนและไม่เรียนรายวิชาสุขภาพกับชีวิตประจำวัน : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ปริศนา อัตถาผล; อารี นุ้ยบ้านด่าน; สุดศิริ หิรัญชุณหะ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์