Browsing by Author ปริญญา เฉิดโฉม

Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การจัดการสวนลองกองของเกษตรกรในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ไพฑูรย์ หมานเบ็ญหีม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2540การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในจังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; สุภาพร รักเขียว; สุธัญญา ทองรักษ์; สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2544การพัฒนาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันบัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; ฐิติรัชต์ ไม้เรียง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2548การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง : กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงปรัตถ พรหมมี; สุรพล ฝันเชียร; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์
2549การศึกษารูปแบบของสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ปรัตถ พรหมมี; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ความพึงพอใจของผู้ประกอบการส่งออกยางพาราในจังหวัดสงขลาต่อการให้บริการของด่านศุลกากรปาดังเบซาร์และท่าเรือสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นฤมล บุญกาญจนา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงสุกรในตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; กัญชลา แซ่เจ่น; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนยางต่อพฤติกรรมการรับซื้อน้ำยางสดของพ่อค้าคนกลางระดับหมู่บ้านในตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ชลินญา ประพรหม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ทัศนคติของเกษตรกรต่อมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ธ.ก.ส. สาขานราธิวาส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; วีรยุทธ์ โชติวรศิริกุล; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติต่อการชำระภาษีเงินได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ทองทศ กษิดิ์เดชพงศ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติต่อการบริโภคผักสดของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; พิชิตพล ชุ่มจินดา; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2554ทัศนคติและการมีส่วนร่วมกับผลการดำเนินงานของสหกรณ์กองทุนสวนยางในจังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; พินิตา ตันจะโข; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลของเกษตรกรในอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ปริญญา เฉิดโฉม; สิริวรรณ ทองสัมฤทธิ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อข้าวสารของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาสปริญญา เฉิดโฉม; งามเพ็ญ ลอยเมฆ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; นิลุบล สุวลักษณ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนยางในอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ดวงพร เมียรเกิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ปุ๋ยของเกษตรกรชาวสวนปาล์มในอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปริญญา เฉิดโฉม; เกียรติศักดิ์ เทพหนู; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ปิติพงศ์ ศิริ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์