Browsing by Author ปราโมทย์ ทองสุข

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2021การจัดการภาวะวิกฤติในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด 19 ของผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลชุมชน 5 จังหวัดชายแดนใต้ปราโมทย์ ทองสุข; อุไรวรรณ บุญส่ง; Faculty of Nursing (Nursing Administration); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
2549การติดตามผลบัณฑิตพยาบาลที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2544 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และสถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราโมทย์ ทองสุข; พอเพ็ญ ไกรนรา; ฐิติมา ฐิติรุ่งเรือง; ศรีกัลยา ภิญโญสโมสร; อัจริยา วัชราวิวัฒน์; พนัสยา วรรณวิไล; อารยา วชิรพันธ์; รสสุคนธ์ แสงมณี; วารีภรณ์ ทรงศักดิ์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2563การวางแผนสืบทอดตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลของหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนเขตบริการสุขภาพที่ 11ปราโมทย์ ทองสุข; ตราวดี อินทรักษ์
2562การสร้างบรรยากาศองค์กรที่เอื้อต่อการทำวิจัยของผู้บริหารการพยาบาลและการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ ตามการรับรู้ของพยาบาล โรงพยาบาลเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ ภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; จิตต์สุภัค เจ๊ะมะ; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553การสร้างบรรยากาศองค์การของหัวหน้าหอผู้ป่วย อุปนิสัยเชิงรุก และการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมของพยาบาลประจำการโรงพยาบาลตติยภูมิ ภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; รงรอง เรืองจิระอุไร; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2554การแสดงภาวะผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและวัฒนธรรมคุณภาพในสถานที่ทำงานตามการรับรู้ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและพยาบาลประจำการโรงพยาบาลติยภูมิภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; ธัญญา ว่องไวรัตนกุล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2022คุณภาพชีวิตผู้ประกอบวิชาชีพ ภาวะผู้นำใฝ่บริการของหัวหน้างาน และสภาพแวดล้อม การปฏิบัติงานที่ดี ของพยาบาลงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลชุมชน ห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; เกตุกาญจน์ วิเชียรรัตน์; Faculty of Nursing (Nursing Administration); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
2555บรรยากาศการเรียนรู้ขององค์กร ความเชี่ยวชาญแห่งตนและการมีส่วนในกระบวนการสร้างนวัตกรรมของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิภาคใต้ปราโมทย์ ทองสุข; ดวงรัตน์ หมายดี; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2553ประสิทธิผลของกระบวนการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั้งตัวในห้องพักฟื้นด้วยการจัดการแบบลีน :กรณีศึกษาโรงพบาบาลสงขลานครินทร์ปราโมทย์ ทองสุข; มลิวัลย์ เอี้ยวสกุล; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล