Browsing by Author ปราณี รัตนสุวรรณ

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาเปลือกด้านในจำปาดะและสาหร่ายผมนางเป็นผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนสิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; วิศิษฐ์ เกตุปัญญาพงษ์; อรุณศรี สุนทรพิธ; ปราณี รัตนสุวรรณ; ฐิติมา ชูโฉม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2546การศึกษานอกกายฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็งและต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพรไทยในตำรับยารักษาโรงมะเร็งอรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; นิวัติ แก้วประดับ; ฉัตรชัย วัฒนาภิรมย์สกุล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและการศึกษาทางเภสัชเวท ของสารสกัดจากผลส้มแขก Garcinia atroviridisอรุณพร อิฐรัตน์; ถนอมจิต สุภาวิตา; ปราณี รัตนสุวรรณ; เบญจวรรณ ขวัญแก้ว; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2537การหาปริมาณสารหนูในตำรับยาสตรีแผนโบราณสำเร็จรูปจากร้านขายยาในจังหวัดสงขลาจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; ปราณี รัตนสุวรรณ; อรุณพร อิฐรัตน์; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2541ความรู้ ทัศนคติ ความพร้อมและพฤติกรรมการใช้สมุนไพรตามโครงการสาธารณสุขมูลฐานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยอรุณพร อิฐรัตน์; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; ภัควิภา คุโรปกรณ์พงษ์; โสภา คำมี; ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2542ต้นทุนและผลการอบไอน้ำด้วยสมุนไพรต่อการบรรเทาความเจ็บปวดผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาในวัดแห่งหนึ่งในภาคใต้เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
2543รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์วีณา จิรัจฉริยากูล; เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย; อรุณพร อิฐรัตน์; ปราณี รัตนสุวรรณ; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์