Browsing by Author ปราณี ทองคำ

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมอาหารทะเล จังหวัดปัตตานีสนั่น เพ็งเหมือน; เพ็ญพักตร์ ทองแท้; มารุต ดำชะอม; ปราณี ทองคำ; คณะศึกษาศาสตร์
2552การมีส่วนร่วมและเจตคติต่อการป้องกันอาชญากรรมของผู้นำชุมชนในจังหวัดปัตตานีปราณี ทองคำ; สาธร ไหมเกตุ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2554การสร้างแบบวัดความถนัดทางการเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ปราณี ทองคำ; ทวี ทองคำ; ชุติมา พิศาลย์; ชุติมา ต่อเจริญ; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
2550ความต้องการในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชนบท: กรณีศึกษาจังหวัดพังงาปราณี ทองคำ; เดชา หวังมี; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษามหาวิทยาลัยในภาคใต้ปราณี ทองคำ; เวคิน วุฒิวงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2542ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อบัตรประกันสุขภาพของประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ปราณี ทองคำ; น้ำฝน นวลสกุล; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2545ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปราณี ทองคำ; ชนกพร บัวสุข; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2551ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานีปราณี ทองคำ; จริยา วงศ์กำแหง; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2540ผลการจัดโปรแกรมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมต่อสุขภาพของผู้สูงอายุปราณี ทองคำ; วิไลวรรณ ยอดล้ำ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2547ผลของการสอนซ่อมเสริมวิชาฟิสิกส์ เรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปราณี ทองคำ; ปิติ สันหีม; วิทยาศาสตร์ศึกษา
2547ผลของการใช้โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชนวัยทำงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปราณี ทองคำ; สิริมา กลับวิหค; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2551พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเล่นพนันฟุตบอลของเยาวชนในจังหวัดปัตตานีปราณี ทองคำ; สุชาดา ฐิติระวีวงศ์; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2548รายงานการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาอาชีพในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม/ปอเนาะ/ชุมชน ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาสมารุต ดำชะอม; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; ศิริวรรณ วิบูลย์มา; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2548รายงานการติดตามผลประเมินผลโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงการทำงานกับเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ศิริวรรณ วิบูลย์มา; สนั่น เพ็งเหมือน; ปราณี ทองคำ; มารุต ดำชะอม; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549รูปแบบการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีปราณี ทองคำ; นฤมล ดำอ่อน; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน