Browsing by Author ปรัตถ พรหมมี

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2548การพัฒนาแบบจำลองการตลาดข้อตกลงยาง : กรณีศึกษา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงปรัตถ พรหมมี; สุรพล ฝันเชียร; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์
2552การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยเกี่ยวกับกองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์ ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; มุกดา ทิพย์อุทัย; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2546การศึกษาผลทางเศรษฐกิจและสังคมจากการฟื้นฟูที่นากุ้งร้างเพื่อการเกษตรกรรมสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปรัตถ พรหมมี; อาหะมะ ดือราแม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2549การศึกษารูปแบบของสื่อและเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่เหมาะสมกับเกษตรกรชาวสวนยางในภาคใต้ปรัตถ พรหมมี; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
2551การสำรวจสภาพปัญหาและอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐรวมทั้งความต้องการในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสามฝ่าย (IMT-GT) ของไทยสุธัญญา ทองรักษ์; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552ความพึงพอใจต่อการใช้บริการของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานีปรัตถ พรหมมี; อัญชลา ขุนเศรษฐ์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคขนมไทยของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; เจิดจันทน์ มุณีบังเกิด; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของพนักงานในสำนักงาน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ไกรสร โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ณัฐพล อารีพงศ์ธรรม; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552พฤติกรรมการใช้บริการของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จำกัด ในอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; นิพนธ์ เตชะรัตนวิบูลย์; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2558รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเติบโตของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : กรณีศึกษาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; อริศรา ร่มเย็น; มีนา โสะเบ็ญอาหลี; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการเศรษฐกิจการผลิตและการตลาดส้มโอในภาคใต้ภัทรวรรณ แท่นทอง; สมใจ หนูผึ้ง; ปริญญา เฉิดโฉม; ปรัตถ พรหมมี; มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2552แนวทางในการปรับตัวของผู้ประกอบการสุรากลั่นชุมชนภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้ำมันในจังหวัดสงขลาปรัตถ พรหมมี; ธวัชชัย ฝั้นขุ่น; Faculty of Economics (Economics); คณะเศรษฐศาสตร์
2550โครงการฟื้นฟูพื้นที่นากุ้งกุลาดำร้างเพื่อใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมและปลูกป่าชายเลนสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สุชาติ เชิงทอง; ประวิทย์ โตวัฒนะ; นพรัตน์ บำรุงรักษ์; นิภา หลีระพันธ์; สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย; ปรัตถ พรหมมี; อาหะมะ ดือราแม; คณะเศรษฐศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา