Browsing by Author ประหยัด ศรีวิหะ

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2537ความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีประหยัด ศรีวิหะ; พยอม แพรกม่วง; การประถมศึกษา
2537ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านครู ด้านนักเรียน ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้าน และด้านสภาพแวดล้อมทางโรงเรียนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนองประหยัด ศรีวิหะ; อุบลวรรณ บัวอ่อน; การประถมศึกษา
2536ความเข้าใจระเบียบการประเมินผลการเรียนของครูในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตรประถมศึกษา เขตการศึกษา 2ประหยัด ศรีวิหะ; เทียรชัย นาคกลัด; การประถมศึกษา
2536ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครเดินสอนการศึกษานอกโรงเรียน ในเขตการศึกษา 2ประหยัด ศรีวิหะ; เจริญ สุวรรณวงศ์; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
2536ปัจจัยที่มีผลทำให้หมู่บ้านในชนบทจังหวัดปัตตานีมีส้วมใช้ทุกหลังคาเรือนประหยัด ศรีวิหะ; สะแลแม อาแวนิ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน