Browsing by Author ประสิทธิ์ รัตนมณี

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการทางวัฒนธรม : การแพทย์แผนไทยตำบลตะบึ้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว; บุญเรือน บำรุงชู; นิปาตีเมาะ หะยีหามะ; ประสิทธิ์ รัตนมณี; นราวดี โลหะจินดา; จิดาพร แสงนิล; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549รูปแบบการจัดการทางสังคมของชุมชนชาวพุทธวัดมุจลินทวาปีวิหารเพื่อดำรงอยู่ด้านประเพณี และวัฒนธรรมในสถานการณ์ปัจจุบันชนิศร์ ชูเลื่อน; อำพร มณีเนียม; ประสิทธิ์ รัตนมณี; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2554เรื่องใหญ่ของกลุ่มชนเล็ก ๆ : พิธีกรรมรับ-ส่งเทวดาที่ควนโนรี โคกโพธิ์สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา; ประสิทธิ์ รัตนมณี