Browsing by Author ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2560การรับรู้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; วลัยลักษณ์ บุษบงค์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของพนักงานสงเคราะห์สวนยางในสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; มิลินภัทท์ บุญคงมา
2560ปัจจัยที่มีผลต่อผลผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกของประเทศไทยประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; กุลธิดา ตันสกุล; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561ระบบการผลิตเพื่อการดำรงชีพอย่างยั้งยืนของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; อรอนงค์ ล่วนรักษ์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2557รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่องพฤติกรรมการปฏิบัติงานและสุขภาวะของแรงงานครัวเรือนในครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถของแรงงานสตรีในการจัดการสวนยางเปรียบเทียบในประเทศไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซียบัญชา สมบูรณ์สุข; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร