Browsing by Author ประพจน์ นันทรามาศ

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2537ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการคงอยู่ การลาออกหรือโอนย้ายของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ช่อลดา พันธุเสนา; อนันต์ จิตร์จำนงค์; อารีย์ คณาวิวัฒน์ไชย; ฉลวย ชีวกิดาการ; วิรัตน์ ธรรมาภรณ์; นิดา วุฒิวัย; วันชัย ธรรมสัจการ; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองแผนงาน