Browsing by Author ประชา ฤาชุตกุล

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การยอมรับในการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของผู้บริหารทางการแพทย์และสาธารณสุขในสามจังหวัดชายแดนใต้ประชา ฤาชุตกุล; สุชล แว่นแก้ว; สร้างเสริมสุขภาพ
2550การรับรู้ถึงผลกระทบของการสูบบุหรี่ต่อสุขภาพ และพฤติกรรมการสูบบุหรีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลาประชา ฤาชุตกุล; นพมาศ ร่มเกตุ; สร้างเสริมสุขภาพ
2550ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดยะลาประชา ฤาชุตกุล; ต่วนโรสณา โต๊ะนิแต; สร้างเสริมสุขภาพ
2548ความต้องการการรับบริการด้านการออกกำลังกายของผู้เรียน ในสถาบันสังกัดการอาชีวศึกษา ในจังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; จารึก สระอิส; พลศึกษา
2548ความต้องการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; อินทรนิล อริยะวงศ์สกุล; พลศึกษา
2546ความต้องการในการพัฒนาตนเองตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประชา ฤาชุตกุล; พงศา แสงเกื้อหนุน; พลศึกษา
2551ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ภาวะสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; นูร์มา แวบือซา; สร้างเสริมสุขภาพ
2550ความเครียด และการแก้ปัญหาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดสงขลาประชา ฤาชุตกุล; สุนิสา ตะสัย; สร้างเสริมสุขภาพ
2551ความเชื่อด้านสุขภาพกับการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลปูยุด อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; มะยาซิน สาเมาะ; สร้างเสริมสุขภาพ
2550ปัจจัยด้านครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาในเขตเทศบาลนครยะลาประชา ฤาชุตกุล; อวาทิพย์ แว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาสร้างเสริมสุขภาพ; คณะศึกษาศาสตร์ (สร้างเสริมสุขภาพ)
2550ผลของการฝึกกระโดดเท้าคู่ที่มีต่อความสูงในการกระโดดของนักกีฬาฟุตบอลประชา ฤาชุตกุล; ทนงพร แก้วไฝ; พลศึกษา
2550ผลของการฝึกความอ่อนตัวที่มีต่อความสามารถในการส่งลูกโยนโด่งในกีฬาแบดมินตันประชา ฤาชุตกุล; อันสอด หลับด้วง; พลศึกษา
2549ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความอ่อนตัวของนักกีฬาว่ายน้ำชายที่มีต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าผีเสื้อระยะทาง 100 เมตรประชา ฤาชุตกุล; สวนรรถ ช่วยสงฆ์; พลศึกษา
2550ผลของการฝึกว่ายน้ำด้วยเวลาพักต่างกันที่มีผลต่อความเร็วในการว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 200 เมตรประชา ฤาชุตกุล; นิพัฒน์ แก้วปลอด; พลศึกษา
2549ผลของการฝึกอานาปานสติสมาธิที่มีต่อระยะเวลการฟื้นตัวหลังจากการออกกำลังกายประชา ฤาชุตกุล; อิบรอฮิม ยี่สุ่นทรง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาพลศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (พลศึกษา)
2548ผลของการออกกำลังกายที่แตกต่างกันในระดับความเข้มข้น ระยะเวลา และความถี่ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีประชา ฤาชุตกุล; ขวัญชัย วัฒนศักดิ์; พลศึกษา
2541ผลของการออกกำลังกายว่ายน้ำ วิ่ง และปั่นจักรยานอยู่กับที่ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีรภาพของนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประชา ฤาชุตกุล; โอฬาร รัตนบุรี; พลศึกษา
2548พฤติกรรมการสอนของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต2ประชา ฤาชุตกุล; ถนอม แสวงบุญ; พลศึกษา
2534พฤติกรรมทางสุขภาพของประชาชนรอบอ่าวปัตตานีพวงทอง ป้องภัย; ประชา ฤาชุตกุล; จรัส ชูเมือง; กมลทิพย์ ศิริชาติ; สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ; เธียรนันท์ วาณิชย์ศุภวงศ์; สมเกียรติ สุขนันตพงษ์; คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553วิถีชีวิตการส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาประชา ฤาชุตกุล; วรยุทธ ชัยเจริญสมบัติ; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา