Browsing by Author ประชา, ฤาชุตกุล

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การพัฒนาทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยประชา, ฤาชุตกุล; สิริชัย, พลับช่วย; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในจังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; กาดาฟี, หะยีเด; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางเพศของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประชา, ฤาชุตกุล; มุสตูรา, ยะโกะ; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2550ปัจจัยภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุจังหวัดปัตตานี : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลปิยามุมัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานีประชา, ฤาชุตกุล; สัตยา, คงวัฒนา; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2557ผลของการนวดแบบประยุกต์ที่มีต่อความอดทนและแรงระเบิดของกล้ามเนื้อและระดับความผ่อนคลายทางจิตใจของนักกีฬาประชา, ฤาชุตกุล; ตูแวยูโซะ, กูจิ; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2557ผลของการฝึกการละเล่นพื้นบ้านที่มีต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยประชา, ฤาชุตกุล; ฟาลาตี, หมาดเต; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2557ผลของการฝึกสมาธิแบบไท้เก๊กที่ส่งผลต่อความแม่นยำในการแทงเป้าดาบฟอยล์และดาบเอเป้ประชา, ฤาชุตกุล; เกียรติขจร, ก่อเกียรติพิทักษ์; Faculty of Education (Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา
2554ผลของการเรียนว่ายน้ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย ความดันโลหิตและชีพจรของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลาประชา, ฤาชุตกุล; คเชษฐ, ปุรัษกาญจน์; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา
2553พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดยะลาประชา, ฤาชุตกุล; กุลนิดา, สายนุ้ย; Faculty of Education (Physical Education); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา