Browsing by Author ประจวบ ทองศรี

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561กลยุทธ์การบริหารงานเครือข่ายของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ในทศวรรษหน้า (พ.ศ.2561-2570)ประจวบ ทองศรี; อาหาหมัดอับดุลห์ หะยีมะ; Faculty of Islamic Sciences; คณะวิทยาการอิสลาม
2562การจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำโดยชุมชนบริเวณชายฝั่งปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูลประจวบ ทองศรี; นูรีสา สะรี; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2563การถ่ายทอดภูมิปัญญาเรือกอและในจังหวัดชายแดนใต้ประจวบ ทองศรี; สัญชัย นงรัตน์; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2562การประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนตันหยงเปาว์ ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีประจวบ ทองศรี; ซัมรอฮ ดอเลาะ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2561การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาฒนามาตุภูมิในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจวบ ทองศรี; นูรีศัณย์ อูเซ็ง; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์
2022ความสุขของผู้สูงอายุในอำเภอเทพา จังหวัดสงขลาประจวบ ทองศรี; รังสฤษ ล่าหับ; Faculty of Humanities and Social Sciences (Social Sciences); คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์