Browsing by Author ปณต ถาวรังกูร

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2538กระแสไฟฟ้าไอออนในการงอกของปาล์มน้ำมันและผลของการประยุกต์ใช้กระแสไฟฟ้ากับการงอกในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปาล์มน้ำมันปณต ถาวรังกูร; คำนูณ กาญจนภูมิ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2559การพัฒนาเทคนิคการสกัดด้วยตัวดูดซับของแข็งปริมาณน้อยแบบสเตอร์บรัชสำหรับการวิเคราะห์ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนปริมาณน้อยจงดี บูรณชัย; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2534การหาปริมาณเอทธานอลโดยใช้จุลินทรีย์แบบตรึงเซลล์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2530การหาปริมาณเอทเธอนอล โดยใช้จุลินทรีย์ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2557รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ การพัฒนาแอพทาเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูงแบบไม่ติดฉลากสำหรับการตรวจวัดซิสพลาตินชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการไทโอยูเรียฟิล์มบนอิเล็กโทรดแบบใช้แล้วทิ้งสำหรับคาพาซิทิฟอิมมูโนเซนเซอร์วรากร ลิ่มบุตร; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Applied Science); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2544รูปแบบของกระแสไฟฟ้าไอออนรอบ ๆ รากทานตะวันปณต ถาวรังกูร; จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2538เอนไซม์เซนเซอร์สำหรับไอออนโลหะหนักปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; พรรณี อัศวตรีรัตนกุล; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์
2561โครงการขั้วไฟฟ้าที่ดัดแปลงด้วยนาโนคอมโพสิทของโลหะเฮกซะไซยาโนเฟอเรตและคาร์บอนรูพรุนระดับเมโซที่เรียงตัวเป็นระเบียนสำหรับการตรวจวัดซัลไฟต์อาภรณ์ นุ่มน่วม; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; ปณต ถาวรังกูร; วรากร ลิ่มบุตร; สุพัชชา ปรีชาเรืองฤทธิ์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2562โครงการเซนเซอร์เชิงแสงความไววิเคราะห์สูง อาศัยหลักการขยายสัญญาณด้วยเทคนิค catalyzed hairpin assembly สําหรับการตรวจวัดไมโครอาร์เอ็นเอชิตนนท์ บูรณชัย; ปณต ถาวรังกูร; เพริศพิชญ์ คณาธารณา; Faculty of Science (Physics); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์; Faculty of Science (Chemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี