Browsing by Author บุศรา หมื่นศรี

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2021ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคหลอดเลือดสมองและผู้ดูแลระยะเปลี่ยนผ่านจากโรงพยาบาลสู่บ้านต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน การกลับมารักษาซ้ำ และความสามารถในการดูแลผู้ป่วยของผู้ดูแล โรงพยาบาลทั่วไปแห่งหนึ่งของภาคใต้บุศรา หมื่นศรี; เกศริน เอกวิชัย; Faculty of Nursing (Adult and Elderly Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
2560ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวต่อพฤติกรรมการปรับตัวในผู้ป่วยโรคซิสเทมิก ลูปัส อิริทีมาโตซัสบุศรา หมื่นศรี; ปิยะนุช แหน่งเพ็ชร; Faculty of Nursing (Medical Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์