Browsing by Author บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา

Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การประเมินระดับความรุนแรงของผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับด้วยวิธีการวิเคราะห์จากสัญญาณเสียงกรนบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ธนวรรณ พรายดัสถ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2550การพัฒนาต้นแบบเครื่องมือวัดคลอโรฟิลล์และไนโตรเจนในใบข้าวแบบประเมินผลเร็วบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล; สายัณห์ สดุดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2554การพัฒนาระบบต้นแบบเฝ้าตรวจวัดระดับน้ำในคลองเปิดแบบประมวลผลเวลาจริงผ่านเว็บโดยใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายคณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; พยอม รัตนมณี; ประณีต รอดแสง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2558การพัฒนาและออกแบบระบบการจัดการสำหรับรักษาสภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ต้าย บัณฑิศักดิ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การลดทอนสัญญาณรบกวนบนสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจทารกในครรภ์ด้วยวิธีภายนอกร่างกายบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; กมลวรรณ ยุทธาวรกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552การศึกษาการวัดค่าบิลิรูบินในทารกแรกเกิดทางผิวหนังโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ต้าย บัณฑิศักด์ิ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560การศึกษาความเป็นไปได้ในการวัดระดับกรด-ด่างในเลือดด้วยเทคนิคเชิงแสงและโครงข่ายประสาทเทียมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ณัฐากูร มีเงิน; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การศึกษาระบบวัดความดันหลอดเลือดแดงโดยปราศจากปลอกรัดแขนด้วยเทคนิควิธีโครงข่ายประสาทเทียมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; โสฬส เองสมบุญ; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การศึกษาและพัฒนาระบบวิเคราะห์การเดินโดยวิธีการไบโออิมพีแดนซ์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; คมกริษณ์ ศรีพันธ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553ต้นแบบจำลองภาพตัดขวางความต้านทานไฟฟ้าแบบ 3 มิติ สำหรับเต้านมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; นิดา ดุกล่อง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560ระบบตรวจสอบตำแหน่งผู้นอนเพื่อใช้ตรวจจับการลุกออกจากเตียงบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; สุณิษา กมลวัล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2557ระบบผู้เชี่ยวชาญอัตโนมัติสำหรับการวิเคราะห์นิ่วในทางเดินปัสสาวะจากอินฟราเรดสเปกโทรแกรมบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; เจียระไน พลนุ้ย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553ระบบภาพเคลื่อนไหวสำหรับการวิเคราะห์การเดินของมนุษย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; เฉลิมพล คงเขียว; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553ระบบรู้จำเสียงพูดชนิดแยกคำขึ้นกับผู้พูดสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; โอฬาร ดาวเวียง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2540ออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องศัลยกรรมไฟฟ้าชนิดใช้สารกึ่งตัวนำเพื่อใช้ในการผ่าตัดทั่วไปบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552อุปกรณ์ทดสอบการอัดตัวคายน้ำอัตโนม้ติบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ธนิต เฉลิมยานนท์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553เซนเซอร์ความจุไฟฟ้าแบบกึ่งทรงกระบอกสำหรับการวัดระดับของเหลวบุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา; ศุภกร กตาธิการกุล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า