Browsing by Author บุญสิทธิ์ บัวบาน

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การติดตามผลของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการงานธุรการอย่างมีประสิทธิภาพยุคล ทองตัน; บุญสิทธิ์ บัวบาน; นันทพร นภาพงศ์สุริยา; จามรี ศิริรัตน์; คณะอุตสาหกรรมเกษตร; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์; บัณฑิตวิทยาลัย
2539การศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของบุคคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณณา วงวิสุทธิ์; ชิดชนก เชิงเชาว์; สุพจน์ โกวิทยา; จุฑาทิพย์ จุลิกพงศ์; เที่ยง จารุมณี; ธีรวัฒน์ พูนศิลป์; สุชาดา หอศิริธรรม; ขนิษฐา มุตตาหารัช; บุญสิทธิ์ บัวบาน; วุฒิพงศ์ เตชะดำรงสิน; ประพจน์ นันทรามาศ; สำนักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าที่
2547การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานและโครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านสนับสนุนของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุคล ทองตัน; บุญสิทธิ์ บัวบาน; สุภาณี ไพศาลศิลป์; แดง โฉมทอง; คณะเภสัชศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ
2548การศึกษาวิเคราะห์ระบบงานและโครงสร้างการบริหารจัดการเงินสนับสนุนของวิทยาเขตหาดใหญ่ และวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยุคล ทองตัน; บุญสิทธิ์ บัวบาน; ธเนศวร์ ศรีไพบูลย์; คณะเภสัชศาสตร์; คณะทันตแพทยศาสตร์