Browsing by Author บุญฑริกา ใจกระจ่าง

Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การประยุกต์ใช้ต้นทุนกิจกรรมในโรงงานแปรรูปกุ้งแช่แข็งบุญฑริกา ใจกระจ่าง; วัชรินทร์ วิชัยดิษฐ์; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้บริหาร ลักษณะสถาบันการศึกษาและสมรรถนะของนักบัญชีตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อรับรองการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบุญฑริกา ใจกระจ่าง; สุพิศ วรพันธ์
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบุญฑริกา ใจกระจ่าง; ไอลดา หนูตะพงค์; Faculty of Management Sciences (Accountancy); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี
2562ผลกระทบของการใช้บัญชีบริหารต่อผลการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในภาคใต้บุญฑริกา ใจกระจ่าง; ฐมิตฐ์ญดา ชินพงษ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2560ผลกระทบของการใช้บัญชีบริหารต่อผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลภาคใต้บุญฑริกา ใจกระจ่าง; ดวงกมล จิตภักดี; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี; Faculty of Management Sciences (Accountancy)
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการต่อการเลือกทำเลที่ตั้งของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกษราภรณ์ สุตตาพงค์; บุญฑริกา ใจกระจ่าง; เธียรศักดิ์ ชูชีพ; Faculty of Liberal Arts and Management Sciences; คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม