Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์

Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองชนิดต่างๆ ด้วยเทคนิคการย่อยในห้องปฏิบัติการและการนำผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองไปใช้ทดแทนปลาป่นในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cur. and Valปรเมษฐ์ มุสิการุณ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2544การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) แบบพัฒนา โดยใช้หอยตะโกรมกรามขาว (Crassostrea belcheri Sowerby)สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; ประทีป สองแก้ว; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550การผลิตปลาหมอไทย (Anbas testudineus Block) 2n ด้วยวิธีไจโนเจเนซีสนิติกร ผิวผ่อง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2541การผลิตวัคซีนจากเชื้อ Vibrio harveyi และการประยุกต์ใช้ในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)สาวิตรี ศิลาเกษ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
2545การผลิตเซลล์ไลน์และการประยุกต์ใช้ในการศึกษาเชื้ออิริโดไวรัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)เรวัตร คงประดิษฐ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
2547การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของการติดเชื้อไวรัสเอ็มบีวีในกุ้งกุลาดำรัชนี โชติกจินดา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2541การศึกษารูปแบบและความเข้มข้นที่เหมาะสมของวิตามินซีที่ใช้ในอาหารปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv.and Val.)วุฒิพร พรหมขุนทอง; สุภฎา คีรีรัฐนิคม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2548การสะสมของไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในตะกอนทะเลสาบสงขลายุทธนา บัวแก้ว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
2543การเก็บตัวอย่างที่เหมาะสมต่อการประเมินความหลากหลายของสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ ในตอนล่างของทะเลสาบสงขลาตอนในเสาวภา อังสุภานิช; อำนาจ ศิริเพชร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550การเพาะพันธุ์และพัฒนาการขั้นต้นของไส้เดือนทะเลชนิด Neanthes glandicincta Southern, 1921 (Polychaeta: Nereididae) ในห้องปฏิบัติการพรสันติ์ สัมพันธรัตน์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2547การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. ในอาหารจากเศษเหลือการเกษตรจารุ สังขนุกิจ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550การเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อระยะวัยรุ่นโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2549การใช้วัสดุเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำเป็นแหล่งโปรตีนทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch)สุภาพร มหันต์กิจ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2550ความชุกชุมและความหลากหลายของแอมฟิพอดในทะเลสาบสงขลาตอนบนจิระยุทธ รื่นศิริกุล; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2543ความต้องการกรดอมิโนไลซีนของปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. and Val.)นพวรรณ ฉิ้มสังข์; คณะทรัพยากรธรรชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2545ชีววิทยาประมงของปลาสีกุนบั้ง (Atule mate Cuvier) บริเวณอ่าวไทยตอนล่างสุวรรณทนา ทศพรพิทักษ์กุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์)
2550ประสิทธิภาพของระบบกรองชีวภาพเพื่อการเลี้ยงปลาในตู้ระบบปิดจิรวัช ช่วยรอดหมด; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2549ประสิทธิภาพของแคโรทีนอยด์ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดตาย การเพิ่มและสะสมสารสีภูมิคุ้มกัน และการต้านทานความเครียดในกุ้งขาวแปซิฟิก (Penaeus vannamei)พนารัตน์ วิระษร; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2544ผลของกรดลิโนลีนิคและกรดลิโนลีอิคต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบของกรดไขมันและการเปลี่ยนแปลงทางเนื้อเยื่อวิทยาในปลากดเหลือง (Mystus nemurus Cuv. and Val.)มายมูเน๊าะ มิดคาดี; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์
2546ผลของการเกษตรต่อการหลุดลอยของแมลงน้ำในลำธารในจังหวัดสงขลามุรธา บัวทอง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ (วาริชศาสตร์); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาวาริชศาสตร์