Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน

Showing results 1 to 13 of 13
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การดำเนินงานของชมรมสร้างสุขภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครศรีธรรมราชสิทธิพรรณ เรือนจันทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2548การดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่เลี้ยงดูหลาน จังหวัดสุราษฎร์ธานีนภาพร ศึกเสือ; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2550การทำหน้าที่ของครอบครัวและศักยภาพการจัดการของครอบครัวในการส่งเสริมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินเบญจมาศ บุญเรืองขาว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549การรับรู้บทบาทและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของพยาบาลในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ในภาคใต้ปิยรัตน์ ชูมี; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2548การรับรู้พัฒนกิจของครอบครัว พฤติกรรมป้องกันการสูบบุหรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชชลพิชา ศิริสมบัติ; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
2549การเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพของผู้ประสบภัยและการทำหน้าที่ของครอบครัวผู้ประสบภัยที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ บ้านน้ำเค็ม ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงาดุษฎี บุญกาญจน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันภาวะความดันโลหิตสูงของสตรีไทยมุสลิมกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นความดันโลหิตสูงชนิกานต์ สมจารี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549ปัจจัยพื้นฐานบางประการ ความสามารถในการดูแลตนเอง และการดูแลตนเองเพื่อการควบคุมอาการปวดหลังส่วนล่างของผู้ใช้แรงงานกรีดยางพาราบังอร บุญศรีจันทร์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2550สิ่งรบกวนครอบครัว ระดับการตอบสนองต่อสิ่งรบกาวนครอบครัว และภาวะสุขภาพครอบครัวที่เผชิญสถานการณ์ความไม่สงบจากการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยรติวรรณ วังธนากร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2548อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลของสามี ปัจจัยด้านครอบครัว และปัจจัยด้านภรรยาต่อศักยภาพของสามีในการสร้างเสริมสุขภาพภรรยาระหว่างตั้งครรภ์รัตติกาล ใบระหมาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคผักและผลไม้ของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดนราธิวาสกาญจนี ชิตบุตร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549เจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การับรู้ความสามารถในการควบคุม ความตั้งใจและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำของวัยรุ่นหญิง ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดพัทลุงปถมาวดี เดชฤกษ์ปาน; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน)
2549โครงสร้างและหน้าที่ครอบครัวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพัตรา อักษรรัตน์; คณะพยาบาลศาสตร์ (การพยาบาลครอบครัวและชุมชน); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและชุมชน