Browsing by Author บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา

Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การประเมินโครงการแนะแนวในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราชอรสา ใจสบาย; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2543การพัฒนาหน่วยการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6อนุวัฒน์ จะระแอ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540การวินิจฉัยข้อบกพร่องความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพังงาเจริญ กู้เขียว; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2538กิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยในโรงเรียนประชาธิปไตยดีเด่นในภาคใต้วิรัชฏา วิจาราณ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการการนิเทศการสอนของครูสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดปัตตานีอุบล ปัญจมานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541ความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดนราธิวาสจุฬาลักษณ์ พูนนาค; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดระนองสุรีย์รัตน์ พัฒนเธียร; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541ความต้องการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือของครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชวิรัตน์ มีทอง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา); คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2545ความต้องการพัฒนาการเรียนการสอนของครูคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 จังหวัดยะลาอรวรรณ คำมณี; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2542ความต้องการเสริมสมรรถภาพการสอนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสงขลานงลักษณ์ แก้วเอียด; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ความต้องการในการพัฒนาสมรรถภาพด้านการปฏิบัติการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราชจรวยพร ทองอนันต์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2543ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมประชาธิปไตยกับการอบรมเลี้ยงดูและกิจกรรม เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิดภัก ศิริสุข; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2538ความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 ในจังหวัดปัตตานีเบญจมาศ กาฬสุวรรณ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2538คุณลักษณะที่เหมาะสมของครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษาในสามจังหวัดภาคใต้ตามทัศนะของครูผู้สอนภาษาไทยดีเด่นและผู้เชี่ยวชาญทางภาษาไทยสาโรช สัมฤทธิกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ปัญหาการปรับตัวของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดพังงาจันทนี ตันสกุล; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2537ปัญหาการสอนกิจกรรมลูกเสือ ตามหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ตไพรัตน์ คำเลี้ยง; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2541ปัญหาการสอนภาษาไทยแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในจังหวัดระนองวันทนี สาธุกานนท์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2539ปัญหาการสอนและความต้องการการนิเทศของครูผู้สอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัดนราธิวาสกัลยา สุนทรการวิโรจน์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2540ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดปัตตานีนงลักษณ์ หะยีมะสาและ; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)
2542ผลการสอนซ่อมเสริมโดยใช้ชุดการสอนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5จิราภรณ์ สิงหพันธุ์; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการประถมศึกษา; คณะศึกษาศาสตร์ (การประถมศึกษา)