Browsing by Author บัญชา สมบูรณ์สุข

Showing results 1 to 20 of 51  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2022การจัดการความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรเพื่อการเผยแพร่ : กรณีศึกษาการทำนา ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; เอกพล ทองแก้ว; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2561การจัดการทรัพยากรชายฝั่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนเกาะหลีเป๊ะตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูลบัญชา สมบูรณ์สุข; ชฎารัตน์ บุญจันทร์; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2553การจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; สุขษิริ สุขราษฏร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2552การจัดสหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตมหาวิทยาลัยหาดใหญ่บัญชา สมบูรณ์สุข; ยุวัลดา ไฝ่ฝัน; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ผลิตยางแผ่นดิบ และครัวเรือนเกษตรกรที่ผลิตน้ำยางสด ในตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบัญชา สมบูรณ์สุข; อารีย์ จันแก้ว; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2553การตัดสินใจและเงื่อนไขในการใช้ระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; นันทิกา โพธิ์ทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2563การตัดสินใจในการเลือกระบบกรีดยางพาราของเกษตรกรชาวสวนยางพารา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; พรวิกา มากวิจิต; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2557การปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาล และความเป็นธรรมของแรงงานจ้างในการทำสวนยางพาราของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพาราในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; ประวัติ เวทย์ประสิทธิ์; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2548การปรับตัวของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กที่มีไม้ผลร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย : กรณีศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาธวัชชัย เหลืองอร่าม; ปรัตถ พรหมมี; วราวุธ ชูธรรมธัช; รจเรข หนูสังข์; บัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2563การปรับตัวของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ภายใต้สภาวะวิกฤตราคายางตกต่ำนฤมล พฤกษา; มาลี สบายยิ่ง; บัญชา สมบูรณ์สุข; Faculty of Natural Resources (Agricultural Innovation and Management Division); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2553การปรับตัวทางเศรษฐกิจสังคมและการผลิตของระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กภายใต้การใช้ระบบกรีดที่แตกต่างกันในจังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; กนกพร ภาชีรัตน์; ไชยยะ คงมณี; Chambon, Benedicte; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การปรับตัวลักษณะทางฟีโนไทป์และศักยภาพการเจริญเติบโตของต้นกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกร่วมสวนยางพาราในจังหวัดสตูลระวี เจียรวิภา; บัญชา สมบูรณ์สุข; ชนินทร์ ศิริขันตยกุล; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์
2560การปรับตัวในการประกอบอาชีพของสมาชิกครัวเรือนเกษตรในชุมชนบ้านท่าพรุ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสบัญชา สมบูรณ์สุข; สุชัญญา เหนือเมฆ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2561การผลิตยางพาราเพื่อการดำรงชีพของเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ระบบการทำฟาร์มสวนยางพาราขนาดเล็กในภาคใต้ประเทศไทย : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรังบัญชา สมบูรณ์สุข; ธีระพงศ์ ดำสี; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2544การพัฒนาแนวทางการสร้างเสถียรภาพราคาในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันบัญชา สมบูรณ์สุข; ปริญญา เฉิดโฉม; ฐิติรัชต์ ไม้เรียง; คณะทรัพยากรธรรมชาติ
2538การศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานเกษตรในจังหวัดสงขลา : กรณีศึกษาแรงงานการกรีดยางพาราและการทำยางแผ่นในสวนยางพาราของเกษตรกรที่พ้นสงเคราะห์จาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางในอำเภอหาดใหญ่แและอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; อภิญญา จันทร์เจริญ; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
2558การศึกษาความยั่งยืนของการดำรงชีพบนเกาะขนาดเล็กของชาวเลอูรักลาโว้ย : กรณีศึกษาเกาะหลีเป๊ะ ประเทศไทยบัญชา สมบูรณ์สุข; พิไลวรรณ ประพฤติ; Faculty of Natural Resources (Tropical Agricultural Resource Management); คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
2541การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคนิคสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมในจังหวัดนครศรีธรรมราชสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล; สมพงษ์ เทศประสิทธิ์; บัญชา สมบูรณ์สุข; โสภิณ จิระเกียรติกุล; ธัญญา สุขย้อย; ศักดา เสนารักษ์; กัลยาณี พรพิเนตพงศ์; คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
2550การศึกษาทางเลือกการจัดระบบองค์กรชาวสวนยางในจังหวัดพัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช เพื่อสร้างห่วงโซ่คุณค่ากับองค์การสวนยางบัญชา สมบูรณ์สุข; วันชัย ธรรมสัจการ; กัลยา นิติเรืองจรัส; บรรเจิด พฤฒิกิตติ; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2020การศึกษาทุนในการดำรงชีพของครัวเรือนเกษตรกรชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลาบัญชา สมบูรณ์สุข; ณัฐกานต์ ด้วงทอง; Faculty of Natural Resources (Agricultural Development); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพัฒนาการเกษตร