Browsing by Author บรรจง วิทยวีรศักดิ์

Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กับดักไข่เพื่อควบคุมยุงเสือในพื้นที่ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาสบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุวัฒน์ ทองเล็ก; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552การควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ (Culex quinquefasciatus Say) โดยใช้ Bacillus sphaericus, Bacillus thuringiensis israelensis และ novaluronบรรจง วิทยวีรศักดิ์; รุสนา โตะกีเล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การตรวจหาฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารแขวนลอยในบรรยากาศการทำงาน ของคนงานผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ซูไฮณีย์ อิงดิง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2540การปนเปื้อนของสารหนูในพืชน้ำและสัตว์น้ำ บริเวณตำบลร่อนพิบูลย์ถึงลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ตรีรัตน์ ทองบริบูรณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544การประเมินการได้รับสารตะกั่วในคนงานโรงพิมพ์ในจังหวัดเพชรบุรีบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สมพร กลิ่นพุตตาล; คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนามัยสิ่งแวดล้อม); บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
2559การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากพิษตะกั่วและสารหนูในเด็กเล็ก โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชนใกล้ขุมเหมืองดีบุกเก่าในภาคใต้ของประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; อัญชลี พงศ์เกษตร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2553การวิเคราะห์หาสารก่อกลายพันธุ์ในน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยางในจังหวัดสงขลาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กัญญารัตน์ หลงเศษ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2549การศึกษาประสิทธิภาพของปลาดุกลูกผสม ปลาหมอไทย และปลาสอดแดง ในการควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ (Cules quinquefasciatus Say)บรรจง วิทยวีรศักดิ์; ธินัฐดา พิมพ์พวง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2542การศึกษาระดับตะกั่วในเลือด ระดับแคดเมียมและโครเมียมในปัสสาวะของช่างพ่นสีในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่บรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุภาพร จันทร์หอม; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2544การศึกษาเปรียบเทียบระดับสารหนูในปัสสาวะกับระดับสารหนูในเส้นผมของเด็กนักเรียนในตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรจง วิทยวีรศักดิ์; วรางคณา ชัชเวช; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2538การสร้างฐานข้อมูลพืชพิษในประเทศไทยบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พวงเพ็ญ ศิริรักษ์; อานุภาพ เลขะกุล; อำนวย สิทธิเจริญชัย; สนั่น ศุภธีรสกุล; ศรีรัตน์ กสิวงศ์; กิตติภูมิ วรฉัตร; สำนักวิจัยและพัฒนา
2533การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพและความเสี่ยงต่อการได้รับสารพิษขณะทำงานของช่างเชื่อมโลหะ ช่างทาสี/พ่นสี และพนักงานบริการในไนท์คลับในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาวิชาญ เกี่ยวการค้า; พิชญา ตันติเศรณี; บรรจง วิทยวีรศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2553การใช้สาหร่ายมงกุฎหนาม (Acanthophora spicifera) และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) ในการบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งขาวแบบพัฒนาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ทิพย์วรรณ เชาวลิต; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การใช้ไรแดง (Moina macrocopa Straus.) ตรวจคัดกรองสาร DEHP, TMTD และ ZDMC ที่เคลื่อนย้ายออกมาจากถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กิตติญา วรุตมพันธ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2018การใช้ไรแดงตรวจคัดกรองปริมาณสาร ได-(2-เอทธิลเฮ็กซิล) ทาเลตที่ถุกชะออกจากถุงบรรจุเลือดและขวดบรรจุน้ำดิ่มชนิดใสบรรจง วิทยวีรศักดิ์; ศุภรัตน์ แก้วมณี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การใช้ไรแดงในการตรวจคัดกรองความเป็นพิษของน้ำชะถุงมือที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; เติมสิน ทองไกร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2561ความเสี่ยงต่อการได้รับพิษสารหนูเรื้อรังจากการบริโภคน้ำบ่อตื้นในพื้นที่ใกล้เหมืองแร่ดีบุกร้างตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลาบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สอแหละ บางูสัน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2018ปริมาณการปนเปื้อนของสารประกอบ ได-(2-เอทธิลเฮ็กซิล) ทาเลต (DEHP) ในดินตะกอนและปูทะเลบริเวณทะเลสบสงขลาตอนล่างบรรจง วิทยวีรศักดิ์; พันทิวา อินทวงศ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายของไนโตรซามีนออกมาจากถุงมือยางที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; กนกรัตน์ เชิญทอง; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556ปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายออกมาของสารเตตระเมธิลไทยูแรมไดซัลไฟด์ และสารกลุ่มไดไทดอคาร์บาเมตจากถุงมือยางที่ใช้สัมผัสอาหารบรรจง วิทยวีรศักดิ์; สุวภา ชำนาญการ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม