Browsing by Author น้ำอ้อย ศรีประสม

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2552รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีผลผลิตน้ำมันสูง (ระยะที่ 1)ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; นิทัศน์ สองศรี; น้ำอ้อย ศรีประสม; อังคณา โชติวัฒนศักดิ์; ธีรภาพ แก้วประดับ; ชัยรัตน์ นิลนนท์; ประวิตร โสภโณดร; ธีระพงศ์ จันทรนิยม; ประกิจ ทองคำ; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์; Faculty of Natural Resources (Earth Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาธรณีศาสตร์
2552ลักษณะทางลำต้นและอัตราพันธุกรรมในระยะกล้าของปาล์มน้ำมัน (Elaeis guineensis Jacq.)ธีระ เอกสมทราเมษฐ์; น้ำอ้อย ศรีประสม; Faculty of Natural Resources (Plant Science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์