Browsing by Author น้อย จันทร์อำไพ

Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การวิเคราะห์เส้นทางถึงสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอพยพของสตรีชนบทมาเป็นพนักงานอาบอบนวด และหญิงบริการในเทศบาลนครหาดใหญ่น้อย จันทร์อำไพ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2544การศึกษาสัมฤทธิ์ผลของการจัดการธุรกิจขนาดย่อม : กรณีศึกษาชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้น้อย จันทร์อำไพ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2527การเคลื่อนย้ายแรงงานกับการพัฒนาเมืองหลักในภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาน้อย จันทร์อำไพ; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2524ทัศนคติของวงการธุรกิจภาคใต้ต่อสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจ เขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาพรพิไล จุณณทัศน์; น้อย จันทร์อำไพ; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2549รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์แผนงานวิจัยเรื่องการศึกษาการพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพของสตรีและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ประสาทสุข นิยมราษฎร์; ชุมศักดิ์ อินทร์รักษ์; น้อย จันทร์อำไพ; กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม . ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ