Browsing by Author นิสิตา บำรุงวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดเมธี สรรพานิช; ปิติ ทฤษฎิคุณ; นิสิตา บำรุงวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2539ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาววิบูลย์ ฤทธิทิศ; นิสิตา บำรุงวงศ์; สถาพร พฤฒิพรรลาย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2545ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำต้มลูกใต้ใบในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับของหนูขาวที่ได้รับพาราเซทตะมอลมาลินี วงศ์นาวา; นิสิตา บำรุงวงศ์; อนุพงษ์ นิติเรืองจรัส; พีรรัชต์ ไทยนะ; อภิชาติ มูซอ; วิภาวดี ประสาททอง; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา