Browsing by Author นิสิตา บำรุงวงศ์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2535การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ในการขยายหลอดลมและความเป็นพิษต่อหัวใจของสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาโรคหอบหืดเมธี สรรพานิช; ปิติ ทฤษฎิคุณ; นิสิตา บำรุงวงศ์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2539ผลของเมทิลพาราไธออนต่อกระบวนการสร้างเชื้ออสุจิในหนูขาววิบูลย์ ฤทธิทิศ; นิสิตา บำรุงวงศ์; สถาพร พฤฒิพรรลาย; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา
2545ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ของน้ำต้มลูกใต้ใบในการป้องกันความเป็นพิษต่อตับของหนูขาวที่ได้รับพาราเซทตะมอลมาลินี วงศ์นาวา; นิสิตา บำรุงวงศ์; อนุพงษ์ นิติเรืองจรัส; พีรรัชต์ ไทยนะ; อภิชาติ มูซอ; วิภาวดี ประสาททอง; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาพยาธิวิทยา