Browsing by Author นิวรรณ อินทรักษา

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2553รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดใบยาสูบเพื่อใช้เป็นยากำจัดศัตรูพืชในรูปแบบอิมัลชันเข้มข้นจินดาพร ภูริพัฒนาวงษ์; เฉลิมเกียรติ สงคราม; ธนภร อำนวยกิจ; ลือลักษณ์ ล้อมลิ้ม; นิวรรณ อินทรักษา; จันทน์ผา ตันธนา; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Chemistry); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี; Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmaceutical Technology); คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
2549ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ของสารสกัดจากใบสายหยุด และ แก่นแกแลโสภา คำมี; นิวรรณ อินทรักษา; คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์