Browsing by Author นิยม พรหมรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การวิจัย และพัฒนาการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะของทางใบปาล์มน้ำมันโดยใช้การหมักย่อยของจุลินทรีย์เป็นอาหารสัตว์เคี้ยงเอื้องปิ่น จันจุฬา; กำพล ประทีปชัยกู; วสันณ์ เพชรรัตน์; กฤต สมนึก; สมเกียรติ นาคกุล; ประยูร ด้วงศิริ; นิยม พรหมรัตน์; Faculty of Natural Resources (Animal science); คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์บุญสม จันทร์ทอง; ประยูร ด้วงศิริ; นิยม พรหมรัตน์; ธีระยุทธ หลีวิจิตร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555เตียงปรับระดับสำหรับย้ายหุ่นชินดิษฐ์ สองนาม; นิยม พรหมรัตน์; ประยูร ด้วงศิริ; บุญสม จันทร์ทอง; จตุพร อินสุวรรณโณ; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล