Browsing by Author นิปาตีเมาะ หะยีหามะ

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การจัดการทางวัฒนธรม : การแพทย์แผนไทยตำบลตะบึ้ง ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะชุมชนท้องถิ่นสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขวัญเรือน บุญกอบแก้ว; บุญเรือน บำรุงชู; นิปาตีเมาะ หะยีหามะ; ประสิทธิ์ รัตนมณี; นราวดี โลหะจินดา; จิดาพร แสงนิล; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2549การผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมในอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีนิปาตีเมาะ หะยีหามะ; อรอุษา ปุณยบุรณะ; สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
2546ผลของการใช้แผนผังทางปัญญาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสองภาษาที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันนิปาตีเมาะ หะยีหามะ; คณะศึกษาศาสตร์ (จิตวิทยาการศึกษา)