Browsing by Author นิธิ ฤทธิพรพันธุ์

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การจัดการระบบวนเกษตรในที่ราบลุ่มแม่น้ำปากพนังนิธิ ฤทธิพรพันธุ์; นฤมล พฤกษา; บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2532การติดตามและประเมินผลโครงการเสริมพัฒนาชนบทอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง มีนาคม 2530-สิงหาคม 2532นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; สมพร เฟื่องจันทร์;
2527การศึกษาพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลาเสาวภา อังสุภานิช; เริงชัย ตันสกุล; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; จารุณี จันทร์ประมุข; วิมลรัตน์ เกษมทรัพย์; ชุติมา ตันติกิตติ; สมหมาย เชี่ยววารีสัจจะ; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2527การเคลื่อนย้ายแรงงานกับการพัฒนาเมืองหลักในภาคใต้ ศึกษาเฉพาะกรณีเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาน้อย จันทร์อำไพ; นิธิ ฤทธิพรพันธุ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2539ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเลจังหวัดกระบี่และตรังนิธิ ฤทธิพรพันธุ์; สุนันทา นิลเพชร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2525ลักษณะบางประการของชุมชนทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุงนิธิ ฤทธิพรพันธุ์; บรรจบ นะแส; ถาวร ศิริพันธ์; คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาวาริชศาสตร์
2536เปรียบเทียบการจัดการป่าชายเลนโดยองค์กรของรัฐกับองค์กรชาวบ้าน ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรังนิธิ ฤทธิพรพันธุ์; เกื้อ ตระกูลกำจาย; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม