Browsing by Author นาคะ, นางสาววรรณวิมล

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2010-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เอกสมทราเมษฐ์, รองศาสตราจารย์ลัดดา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-10-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; วงษ์สวัสดิ์, นางสาวดวงพร; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลิรา; สุขแจ่ม, นางสาวสมหมาย; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; แสะอาหลี, นางสาวกิตติยา; สุขจันทร์, นางสาวปรีญาภรณ์; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ