Browsing by Author นันทา เชิงเชาว์

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การชักนำการต้านทานโรคและการแสดงออกของยีน PR-1 ในยางพาราโดยใช้ตัวกระตุ้นชนิดต่างๆนันทา เชิงเชาว์; ยุรฉัตร ยอดโยธี; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2560การผลิตและทำบริสุทธิ์โปรตีน Pathogenesis-Related-1 (PR-1) จากยางพารา (Hevea brasilliensis)นันทา เชิงเชาว์; อุไรวรรณ ขุนจันทร์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี; Faculty of Sciecnce and Technology (Science); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์
2555การศึกษาคุณลักษณะของโปรตีเอสอินฮิบิเตอร์ซึ่งแยกได้จากเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นด้วยคอปเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2551การสะสมของเอนไซม์ฟีนิลอะลานีนแอมโมเนียไลเอส เอนไซม์โพลีฟีนอลออกซิเดสและสารประกอบฟีนอลิกในยางพาราหลังติดเชื้อรานันทา เชิงเชาว์; นิสาพร มูหะมัด
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2543การแสดงออกของยีนต้านเชื้อรา (เบต้า-1, 3-กลูคาเนสและไคติเนส) ในยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539คุณสมบัติและหน้าที่ของเบต้า-1,3-กลูคาเนสไอโซไซม์ จากบี-ซีรั่มจากน้ำยางพารานันทา เชิงเชาว์; ธารทิพย์ ศรีบริรักษ์; Faculty of Science (Biology); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา
2545ปฏิกิริยาตอบสนองของยางพาราต่อท็อกซินจากเชื้อรา Phytophthora spp.นันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2558ผลของไคโตซานต่อระดับของโมเลกุลส่งสัญญาณ (SA, JA และ ABA) และการแสดงออกของ marker genes ในระบบป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2539อิทธิพลของเอนไซม์ 1,3-เบต้ากลูคาเนสต่อการต้านทานโรคของต้นยางพารานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2540เบต้า-1,3 กลูคาเนส ไอโซไซม์จากยางพาราและการต้านเชื้อรานันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี
2551เอนไซม์เปอร์ออกซิเดสที่เกี่ยวข้องกับการสร้างลิกนินและการสลายสคอพอลิตินในใบและเซลล์แขวนลอยยางพาราที่ถูกกระตุ้นโดยเชื้อรา Phytophthora palmivoraนันทา เชิงเชาว์; จีระภา ชัยวงศ์
2556โคลนนิ่งและการแสดงออกของยีน PR-1 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการป้องกันตนเองของยางพารานันทา เชิงเชาว์; นิอร จิรพงศธรกุล; Faculty of Science (Biochemistry); คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี
2552โปรตีเอสอินฮิบิเตอร์จากเซลล์แขวนลอยยางพาราหลังถูกกระตุ้นด้วยคอบเปอร์ซัลเฟตนันทา เชิงเชาว์; อรวรรณ บุณยะแต่ง
2542ไฟโตอเล็กซินจากยางพาราซึ่งถูกกระตุ้นโดยเชื้อราไฟท็อปทอร่าพาลมิโวร่านันทา เชิงเชาว์; คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี