Browsing by Author นวลตา อาภาคัพภะกุล

Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2546กระบวนการเข้าสู่การเป็นอาชญากรในภาคใต้ตอนล่าง : เสียงที่รอดจากห้องขังนวลตา อาภาคัพภะกุล;
2544การจัดทำสารสนเทศเครือข่ายข้อมูลสตรีนวลตา อาภาคัพภะกุล; ศูนย์สตรีศึกษาภาคใต้
2554การจำหน่ายแอลกอฮอล์แก่วัยรุ่นบริเวณรอบนอกและในสถานศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อรพิณ ปริสุทธิชัย; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2548การทดสอบความเที่ยงตรงและการดัดแปลงเครื่องมือวัดความเครียดจากงานของ Karasek ให้เหมาะสมกับคนไทยพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; Faculty of Medicine (Community Medicine); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
2539การประเมินผลโครงการพัฒนาสาธารณสุข 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2536-2538วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; นวลตา อาภาคัพภะกุล; มะเพาซิส ดือราวี; คณะแพทยศาสตร์ หน่วยระบาดวิทยา
2548การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงลูกของสตรีที่ทำงานภาคอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; พิชญา ตันติเศรณี; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2542การศึกษารูปแบบการสร้างครอบครัวของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสงขลาพิชญา ตันติเศรณี; นวลตา อาภาคัพภะกุล; สำนักวิจัยและพัฒนา
2544การศึกษาสภาวะจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการประกอบอาชญากรรมของอาชญากรในคดีอุกฉกรรจ์และคดีไม่อุกฉกรรจ์ในเขตจังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; สงวนศรี แต่งบุญงาม; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; อุไรวรรณ อินทศร; อานนท์ วิทยานนท์; ดำรัส วิริยะกุล; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลเบื้องต้น
2551การให้คำปรึกษาเชิงรุกเพื่อการตรวจเลือดโดยความสมัครใจในกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวีนวลตา อาภาคัพภะกุล; ชนัญญา ชงัดเวช; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2553ประสิทธิผลของการให้ความรู้เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์และการเข้าถึงบริการสุขภาพผ่านวิดีทัศน์แก่กลุ่มผู้มีความพิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายนวลตา อาภาคัพภะกุล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; นิตยา ลิ้มไกรสรรณ์; รังสรรค์ อาภาคัพภะกุล; นิ่มอนงค์ ไทยเจริญ; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2554ปัญหาแอลกอฮอล์ในชุมชนพหุวัฒนธรรม : กรณีศึกษา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลานวลตา อาภาคัพภะกุล; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; อรพิณ ปริสุทธิชัย; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล
2557พฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติ ในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยนวลตา อาภาคัพภะกุล; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; วรรณา สุวรรณชาตรี; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์; Faculty of Nursing (Administration of Nursing Education and Nursing Service); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการบริหารการศึกษาพยาบาลและบริการการพยาบาล; Faculty of Nursing (Psychiatric Nursing); คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
2557รายงานการวิจัยชุดโครงการพฤติกรรมการบริโภคและความคิดเห็นต่อการจำหน่ายแอลกอฮอล์บนขบวนรถไฟฟรีกับรถไฟที่ต้องจ่ายค่าเดินทางปกติ ในเส้นทางรถไฟสายใต้ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยนวลตา อาภาคัพภะกุล; อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; วรรณา สุวรรณชาตรี; Faculty of Medicine (Biomedical Sciences); คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีวเวชศาสตร์
2544อิทธิพลของการเลี้ยงดูต่อการทำผิดกฎหมายของเด็กในภาคใต้ตอนล่าง ประเทศไทยนวลตา อาภาคัพภะกุล; จิราพร ชมพิกุล; สงวนศรี แต่งบุญงาม; ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์; เยาวณี จรูญศักดิ์; คณะแพทยศาสตร์
2542โครงการสนับสนุนกลุ่มระบาดวิทยาวีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์; Geater; Winn, Than; พิชญา ตันติเศรณี; สาวิตรี อัษณางค์กรชัย; สีลม แจ่มอุลิตรัตน์; กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์; ลัดดา เหมาะสุวรรณ; หัชชา ศรีปลั่ง; ปารมี ทองสุกใส; นวลตา อาภาคัพภะกุล; มะเพาซิส ดือราวี; อภิรดี แซ่ลิ่ม; คณะแพทยศาสตร์