Browsing by Author นรันต์ ณัฏฐารมณ์

Showing results 1 to 2 of 2
Issue DateTitleAuthor(s)
2020การประเมินมูลค่าบริการทางระบบนิเวศและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสวนยางพาราเชิงเดี่ยวและสวนยางพาราวนเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การศึกษาเปรียบเทียบมิติความยั่งยืนเชิงบูรณาการระหว่างสวนยางพาราแบบวนเกษตรกับสวนยางพาราเชิงเดี่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เยาวนิจ กิตติธรกุล; สาระ บำรุงศรี; รินมนัส วัยรัตน์; นรันต์ ณัฏฐารมณ์; วิจิตรา อุตมะมุณีย์; ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี; Marine and Coastal Resources Institute; สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง