Browsing by Author นภิสพร มีมงคล

Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การนำเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพมาใช้ในการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; ศรีสิทธิ์ เจียรบุตร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2561การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพในการพัฒนาขนมเมอแรงค์เพื่อสุขภาพนภิสพร มีมงคล; ขวัญชนก เกิดทิพย์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การปรับปรุงสมบัติเชิงกลของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 โดยใช้กระบวนการทางความร้อนนภิสพร มีมงคล; อนันต์ ศรีมุกข์; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การผลิตวัสดุผสมดีบุกพรุนเล็ก สีคง; นภิสพร มีมงคล; ธวัชชัย ปลูกผล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2553การผลิตและทดสอบวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพารานภิสพร มีมงคล; ศิวนาถ ลอยกุลนันท์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2550การผลิตและศึกษาคุณลักษณะของชิ้นส่วนบรอนซ์พรุน เรื่องนภิสพร มีมงคล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การพัฒนายางปูพื้นโดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบเป็นสารตัวเติมนภิสพร มีมงคล; อนุรักษ์ บุญมาก; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2551การพัฒนาระบบบูรณาการในการควบคุมกระบวนการและการจัดการความรู้สำหรับโรงงานยางแผ่นรมควันรัญชนา สินธวาลัย; นภิสพร มีมงคล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2020การพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนภิสพร มีมงคล; ชูเกียรติ กล้าศักดา; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2545การพัฒนาเครื่องผลิตผงโลหะผสมเชิงกลนภิสพร มีมงคล; เล็ก สีคง; ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การพัฒนาเครื่องอินฟิวเทรชันกำลังเหวี่ยงความดันสูงเพื่อใช้ผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเจษฎา วรรณสินธุ์; ธวัชชัย ปลูกผล; นภิสพร มีมงคล; สุชาติ จันทรมณีย์; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และโลหะวิทยา
2021การลดปริมาณเลือดหมดอายุภายในหน่วยคลังเลือดนภิสพร มีมงคล; อิฟฟะห์ มะเกะ; Faculty of Engineering (Industrial Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2558การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนขาเทียมใต้เข่านภิสพร มีมงคล; ไพลิน กระจ่างพิภพ; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2559การวิเคราะห์สมบัติทางกลและต้นทุนของโลหะผสมอะลูมิเนียมเกรด 7075 ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อนนภิสพร มีมงคล; เจษฎา วรรณสินธุ์; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2553การวิเคราะห์องค์ประกอบของความเครียดที่ส่งผลต่อสุขภาวะและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์นภิสพร มีมงคล; รัญชนา สินธวาลัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2555การสร้างแบบจำลองการวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบของเหลวและกระบวนการหล่อฉีดโลหะแบบกึ่งของแข็งนภิสพร มีมงคล; วรุณพร เชียรวิชัย; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2554การสังเคราะห์ ซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน และการผลิตวัสดุผสมเนื้ออะลูมิเนียมเสริมแรงด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์พรุน ที่ผลิตจากไม้ยางพาราสุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; เจษฎา วรรณสินธุ์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2552การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะถ่านพรุนและซิลิกอนคาร์ไบด์พรุนจากไม้ยางพาราสุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; เจษฎา วรรณสินธุ์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ; Faculty of Engineering Mining and Materials Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ
2554การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์เฝ้าระวังผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบนภิสพร มีมงคล; พีรยุ จันทร์ส่อง; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
2552ผลกระทบของไทเทเนียมไดออกไซด์ในการสังเคราะห์วัสดุผสมเหล็ก-ไทเทีเนียมคาร์ไบด์จากอิลเมไนต์สุธรรม นิยมวาส; นภิสพร มีมงคล; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล; Faculty of Engineering Industrial Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ