Browsing by Author นพดล นิ่มสุวรรณ

Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอยู่ค่ายพักแรมของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา 895-156 การอยู่ค่ายพักแรมนพดล นิ่มสุวรรณ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2555ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดรูปกาย ขนาด และองค์ประกอบของร่างกายของนักกีฬากับผลสัมฤทธิ์การแข่งขันของทีมกีฬาซอฟท์บอล ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39นพดล นิ่มสุวรรณ; สุเมธ พรหมอินทร์; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2548พฤติกรรมการออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2559ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นมหาวิทยาลัย สร้างเสริมสุขภาพ ด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายเอกรินทร์ สังข์ทอง; นพดล นิ่มสุวรรณ; Faculty of Education (Educational Administration); คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาบริหารการศึกษา
2552รายงานการวิจัยเรื่องยุทธวิธีการวางทีมและการทำคะแนนในการแข่งขันเซปักตะกร้อ : กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35สุเมธ พรหมอินทร์; นพดล นิ่มสุวรรณ; ธีรวัฒน์ สุริยปราการ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2561สมรรถภาพทางกาย และพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาว่ายน้ำ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นพดล นิ่มสุวรรณ; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา
2562สมรรถภาพทางกายของเยาวชนมโนราห์ในสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดสงขลานพดล นิ่มสุวรรณ; กองทอง ธีระวร; Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation); คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา