Browsing by Author นงเยาว์ เมืองดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การวิเคราะห์ความสามารถการส่งออกยางพาราของไทยโดยใช้ทฤษฎีดัชนีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบที่ปรากฎและแบบจำลองเพชรนงเยาว์ เมืองดี; ศิริขวัญ ศรีทองกุล; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิตคบินิกกายภาพบำบัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; สรวรรณ แพเพชรทอง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558การออกแบบและสร้างเครื่องแยกเนื้อผลปาล์มออกจากเมล็ดปาล์มนงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2557ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกใช้บริการธุรกิจที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในจังหวัดภูเก็ตนงเยาว์ เมืองดี; สุรางคนา แก้วตา; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557มูลค่าความเสียหายและผลกระทบที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วมต่อผู้ประสบภัยในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; ธราธิป ระวังสุข; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2016วิเคราะห์ศักยภาพ การแข่งขันของอุตสาหกรรมถุงมือยางของประเทศไทยนงเยาว์ เมืองดี; ทัศนนันท์ พิทักษ์เสถียร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2553เครื่องผ่าผลปาล์มแบบไฟฟ้านงเยาว์ เมืองดี; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2559แนวทางการพัฒนาการดำเนินการด้านทุนมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการโรงแรมในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; ธิติมา บุญธรรม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2560แรงจูงใจในการใช้น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ ของผู้ใชรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนงเยาว์ เมืองดี; สิทธิศักดิ์ นิลกำแหง; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ