Browsing by Author นงนุช อาคาสุวรรณ

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประเมินประสิทธิผลของสื่อทันตสุขศึกษาชุด "สอนสนุกเรื่องฟัน" ในจังหวัดสงขลาภัทราภรณ์ หยงสตาร์; นงนุช อาคาสุวรรณ; Sowden, Judith Anne; เสมอจิต พงศ์ไพศาล; วาลี ชูคดี; วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์; คณะทันตแพทยศาสตร์
2542การศึกษาระดับความรู้ และการปฏิบัติเกี่ยวกับทันตสุขภาพของผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดสงขลานงนุช อาคาสุวรรณ; Faculty of Dentistry. (Preventive Dentistry); Faculty of Dentistry. (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์. ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2550ปัจจัยแวดล้อมที่ผลต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเสมอจิต พิธพรชัยกุล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; อังคณา เธียรมนตรี; วรรธนะ พิธพรชัยกุล; นุชนรี อัครชนียากร; บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์; วาลี ชูคดี; ภัทราภรณ์ หยงสตาร์; นงนุช อาคาสุวรรณ; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2538สภาพ ปัญหาและแนวทางแก้ไขการดำเนินงานเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพ ในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดสงขลาค้วน ขาวหนู; นงนุช อาคาสุวรรณ; ศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน