Browsing by Author ธีร ศรีสวัสดิ์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การขยายพันธุ์จันทน์กะพ้อ (Vatica diospyroides symington) โดยการเพาะเลี้ยงในหลอดทดลองธีร ศรีสวัสดิ์; Faculty of Sciecnce and Technology (Technology and Industries); คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
2549การศึกษาการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมบริเวณคลองยัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอรัฐ มากบุญ; ธีร ศรีสวัสดิ์; ธวัชชัย ทองธรรมชาติ; จำนงค์ ประวิทย์; เขตการศึกษาสุราษฎร์ธานีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
2554รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การตรวจสอบสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันโดยอาศัยเทคนิคโฟลไซโทเมทรีธีร ศรีสวัสดิ์; Faculty of Science and Industrial Technology; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม