Browsing by Author ธีระยุทธ หลีวิจิตร

Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การผลิตส่วนผสมดีเซลต้นทุนต่ำจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมด้วยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันและการเลือกทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากส่วนไขธีระยุทธ หลีวิจิตร; กฤตพจน์ เทพษร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555คุณลักษณะการเป็นของเหลวของเชื้อเพลิงที่ผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมผสมกับดีเซลธีระยุทธ หลีวิจิตร; ปริญญา หม่อมพิบูลย์; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2556รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ชุดฝึกระบบไฟแสงสว่างและระบบไฟสัญญาณรถยนต์บุญสม จันทร์ทอง; ประยูร ด้วงศิริ; นิยม พรหมรัตน์; ธีระยุทธ หลีวิจิตร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
2555รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การผลิตส่วนผสมดีเซลต้นทุนต่ำจากน้ำมันปาล์มดิบหีบรวมด้วยการทำปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันและการเลือกทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจากส่วนไขเพื่อใช้กับเครื่องยนต์การเกษตรธีระยุทธ หลีวิจิตร; Faculty of Engineering Mechanical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล