Browsing by Author ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กระบวนการโคอะเลสเซอร์สำหรับการแยกน้ำมันจากน้ำในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันชัยศรี สุขสาโรจน์; ธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552ผลของมูลไก่ กากตะกอนดีแคนเตอร์ และดินแดงในการผลิตปุ๋ยหมักจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; วธิดา คะนะแนม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2552พลวัตระบบของ Do ของคลองอู่ตะเภาธันวดี เตชะภัททวรกุล สุขสาโรจน์; ภทรธร เอื้อกฤดาธิการ; จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์; ชัยศรี สุขสาโรจน์; พยอม รัตนมณี; อดุลย์ เบ็ญนุ้ย; วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Technology and Environment; คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา