Browsing by Author ธันวดี สุขสาโรจน์

Showing results 1 to 10 of 10
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กระบวนการปรับสภาพน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลธันวดี สุขสาโรจน์; บุษยมาศ เหมณี; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตสารลดแรงตึงชีวภาพเพื่อประยุกต์ใช้บำบัดสภาพแวดล้อมที่ปนเปื้อนน้ำมันธันวดี สุขสาโรจน์; ศัลยา มานะกล้า; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การจัดการของเสียในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษาการผลิตปุ๋ยหมักร่วมจากทะลายเปล่าปาล์มน้ำมัน และกากตะกอนดีแคนเตอร์ธันวดี สุขสาโรจน์; ณัฏฐาทัศน์ เจ้ยเปี้ยว; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2556การประยุกต์ใช้แบบจำลองพลวัตระบบสำหรับการทำนายปริมาณออกซิเจนละลายน้ำในคลองอู่ตะเภาธันวดี สุขสาโรจน์; จุติพร โต๊ะหะ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารไตรฮาโลมีเทนในสระว่ายน้ำธันวดี สุขสาโรจน์; มารีนี โด; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ยางแผ่นรมควัน : กรณีศึกษาโรงงานสหกรณ์กองทุนสวนยาง จ.สงขลาธันวดี สุขสาโรจน์; พรรณทิพย์ แตงอ่อน; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ของอุตสาหกรรมน้ำยางข้นธันวดี สุขสาโรจน์; อาทิตยา จันทระ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตน้ำมันปาล์มดิบด้วยเทคโนโลยีสะอาดธันวดี สุขสาโรจน์; จณัญญา เลิศคารม; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2558การใช้ประโยชน์น้ำเสียจากการบีบทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในการผลิตมีเทน ด้วยการหมักร่วมกับน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มธันวดี สุขสาโรจน์; กนกวรรณ เจียะรัตน์; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2557แบบจำลองการบำบัดสารอินทรีย์ละลายน้ำด้วยระบบบึงประดิษฐ์สำหรับการบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครหาดใหญ่ธันวดี สุขสาโรจน์; ธิวาริ โอภิธากร; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม