Browsing by Author ธนิยา เกาศล

Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การนำมูลฝอยพลาสติกจากหลุมฝังกลบกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปเชื้อเพลิงขยะโดยผสมร่วมกับวัสดุเหลือใช้ธนิยา เกาศล; จิราพร ยินดี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนดีแคนเตอร์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งธนิยา เกาศล; นฤมล เซาะกระโทก; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนเครื่องดีแคนเตอร์ของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำเสียจากโรงงานผลิตยางแท่ง โดยกระบวนการย่อยสลายภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจนธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552การศึกษาการนำของเสียโรงงานผลิตยางแท่ง (STR20) มาหมักปุ๋ยธนิยา เกาศล; ศิรินทรา วันดี; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2545การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากบ้านเรือนโดยถังหมักไร้อากาศและลานตากตะกอน : กรณีศึกษาสิ่งปฏิกูลจากโรงบำบัดของเทศบาลนครสงขลา อ.เมือง จ.สงขลาชัยศรี สุขสาโรจน์; ธนิยา เกาศล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2545การศึกษาประสิทธิภาพของการใช้พืชน้ำร่วมกับระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในการบำบัดน้ำเสียชุมชน : กรณีศึกษาน้ำเสียชุมชนจากเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาธนิยา เกาศล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558การออกแบบและศึกษาสภาวะการทำงานที่เหมาะสมของเตาเผาระบบแก๊สซิฟิเคชันสำหรับเผาไหม้เชื้อเพลิงมูลฝอยพลาสติกร่วมกับทางปาล์มอัดแท่งธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2553รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การกำจัดก๊าซแอมโมเนีย โดยกระบวนการกรองทางชีวภาพในระดับห้องปฏิบัติการธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering (Civil Engineering); คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสัมฤทธิผลในการศึกษารายวิชา 241 - 304 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; ธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาระบบช่วยการจัดการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กุศล แก้วหนู; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; ธนิยา เกาศล; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2552รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์พัฒนาและปรับปรุงแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการรายวิชาฝึกงานธนิยา เกาศล; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; วีรวรรณ สุทธิศรีปก; กานต์พิชชา ฤทธิพฤกษ์; นิตยา สุวรรณเพชร; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2554รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องพัฒนาระบบช่วยการจัดการสอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์กุศล แก้วหนู; แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ; ธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering (Faculty secretary office); คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะ; Faculty of Engineering Computer Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2558รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำตะกอนผ่านการรีดน้ำจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ในการผลิตบล็อกประสาน วว.ธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
2555รายงานสรุปผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การนำมูลฝอยประเภทพลาสติกจากพื้นที่ฝังกลบมูลฝอยของเทศบาลนครหาดใหญ่กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในรูปของเชื้อเพลิงขยะอัดแท่งร่วมกับวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรธนิยา เกาศล; Faculty of Engineering Civil Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา