Browsing by Author ทองสามสี, นางกันยปริณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2009-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เขี้ยวแก้ว, รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล; บำรุงวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสิตา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2009-10-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; ทองสามสี, นางกันยปริณ; อรุณวิสุทธิ์, รองศาสตราจารย์ปริญญา; ส่วนไพโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุใจ; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-01-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; เอกสมทราเมษฐ์, รองศาสตราจารย์ลัดดา; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; นาคะ, นางสาววรรณวิมล; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ
2010-07-01วารสารข่าวประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 3ชิตตระการ, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช; พีรวุฒิ, รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุเมธ; สุขจันทรื, นางสาวปรีญาภรณ์; ภัทรรังรอง, รองศาสตราจารย์นวลจิรา; ทองสามสี, นางกันยปริณ; Quality Assurance Office; สำนักงานประกันคุณภาพ