Browsing by Author ทรงชัย ฐิตโสมกุล

Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2562การพัฒนาแบบวัดความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากสำหรับผู้มารับบริการทันตกรรมวัยผู้ใหญ่ในบริบทของสังคมไทยทรงชัย ฐิตโสมกุล; ทรงวิทย์ จโรภาสรัตน์; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2557การศึกษาการเปลี่ยนแปลงมิติส่วนโค้งแนวฟันกับฟันผุด้านประชิดและการสูญเสียฟันกรามน้ำนมก่อนกำหนดในเด็กไทยภาคใต้กลุ่มหนึ่ง : การศึกษาวิจัยระยะยาวทรงชัย ฐิตโสมกุล; แจ่มจรัส สอนง่าย; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยช่วงก่อนคลอดกับขนาดของฟันและความยาวส่วนโค้งแนวฟันในชุดฟันน้ำนมทรงชัย ฐิตโสมกุล; นรชัย สกุลคู; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2549การส่งถ่ายเชื้อเสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนส์และแลคโตแบซิลลัสแม่สู่ลูกรวี เถียรไพศาล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาโอษฐวิทยา; คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2550ปัจจัยแวดล้อมที่ผลต่อการเกิดโรคฟันผุของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสงขลาเสมอจิต พิธพรชัยกุล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; อังคณา เธียรมนตรี; วรรธนะ พิธพรชัยกุล; นุชนรี อัครชนียากร; บานเย็น ศิริสกุลเวโรจน์; วาลี ชูคดี; ภัทราภรณ์ หยงสตาร์; นงนุช อาคาสุวรรณ; Institute of Research and Development for Health of Southern, Thailand; สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
2556ผลกระทบของโรคในช่องปากต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในอำเภอสิเกา จังหวัดตรังทรงชัย ฐิตโสมกุล; ธิดารัตน์ นวนศรี; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว
2559ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทันตสุขภาพต่อพฤติกรรมการแปรงฟันการเลิกขวดนมของผู้ดูแลเด็กและฟันผุที่เพิ่มขึ้นของเด็ก อายุ 9-18 เดือน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาทรงชัย ฐิตโสมกุล; จุทามาส มณีโชติ; Faculty of Dentistry; คณะทันตแพทยศาสตร์
2556แบบรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ความชุกของโรคฟันผุและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบดเคี้ยวและคุณภาพชีวิตของเด็กก่อนวัยเรียนทรงชัย ฐิตโสมกุล; วรรธนะ พิธพรชัยกุล; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน
2551แลคโตบาซิลลัสกับโรคฟันผุในเด็กเล็กรวี เพียรไพศาล; ทรงชัย ฐิตโสมกุล; อังคณา เธียรมนตรี; สุพัชรินทร์ พิวัฒน์; Faculty of Dentistry (Oral Biology and Occlusion); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว; Faculty of Dentistry (Preventive Dentistry ); คณะทันตแพทยศาสตร์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน