Browsing by Author ถาวร เกียรติทับทิว

Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การย้ายถิ่นของสตรีบางประเภทจากจังหวัดภาคเหนือกับการท่องเที่ยวของเมืองสงขลา-หาดใหญ่ถาวร เกียรติทับทิว; เฉลิมพล สัตถาภรณ์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2540รูปแบบภาวะผู้นำในการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณี 6 กระทรวงหลักของไทยถาวร เกียรติทับทิว; พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2531เช็คกับการแสวงหามาตรการควบคุมการใช้เช็ค : ศึกษาเฉพาะกรณีเมืองสงขลา-หาดใหญ่ถาวร เกียรติทับทิว; คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์