Browsing by Author ณัฐธิดา สุวรรณโณ

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีออนโทโลยีสำหรับระบบสืบค้นสารสนเทศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยณัฐธิดา สุวรรณโณ; ทิพวรรณ ปิ่นทองพันธ์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557การพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ณัฐธิดา สุวรรณโณ; กนกวรรณ กาญจนธานี; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2554การหาคุณลักษณะที่มีนัยสำคัญต่อผลการศึกษาของนักศึกษาเรียนอ่อนโดยใช้จีเนติคอัลกอรึธึมร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียมณัฐธิดา สุวรรณโณ; ปฐพี กปิลกาญจน์; Faculty of Engineering Management of Information Technology; คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2557ปัจจัยเชิงเหตุและผลของนวัตกรรมการบริการสำหรับธุรกิจนำเที่ยวภาคใต้ของประเทศไทยณัฐธิดา สุวรรณโณ; วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์; Faculty of Management Sciences (Public Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
2559ระบบสารสนเทศอัตลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต้เพื่อการสืบค้นผ่านแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่นณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2558รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการผลิตสารพอลิแซคคาไรด์จากเห็ดสมุนไพรพื้นเมืองภาคใต้ในอาหารเหลวจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสุวิทย์ สุวรรณโณ; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
2555แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : อุทยานนกน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงสุวิทย์ สุวรรณโณ; ณัฐธิดา สุวรรณโณ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
2557โมบายล์แอพพลิเคชั่นระบบสืบค้นและเรียนรู้อัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่นภาคใต้บนระบบแอนดรอยด์ณัฐธิดา สุวรรณโณ; สุวิทย์ สุวรรณโณ; Faculty of Management Sciences (Business Administration); คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ; Faculty of Environmental Management (Environmental Management); คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม