Browsing by Author ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์

Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2020กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพวงจรดิจิทัลด้วยเทคนิคการสังเคราะห์ที่ระดับสูงสำหรับการปรับปรุงระบบตรวจจับเลนถนนณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ปนัดดา โสฬส; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การกำจัดสัญญาณรบกวนในสัญญาณจำลองที่มีอัตราการชักสัญญาณต่ำด้วยวิธีการแมชชิ่งเพิชยูทบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ณัฐวีระ สงวนวงศ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2561การตรวจจับแบบปรับตัวได้สำหรับการติดตามและชดเชยการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในระบบฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟโดยใช้ตัวขับเคลื่อน PZT แบบรับรู้ด้วยตนเองณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การปรับปรุงความเร็วของวงจรการกำจัดสัญญาณเสียงสะท้อนด้วยการออกแบบไปป์ไลน์สำหรับวงจรกรองปรับตัวได้แบบ DLMSณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; สายัณ ละอองโชค; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552การพัฒนาระบบตรวจนับปริมาณรถด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ชลธิศา เวทโอสถ; Faculty of Engineering Chemical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
2553การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณ์การคายประจุไฟฟ้าสถิตแบบไร้สาย สำหรับสายงานการผลิตฮาร์ดดิสก์ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; กิตติคุณ ทองพูล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553การพัฒนาวงจรลดสัญญาณรบกวนจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ไซนัลอาบีดิน เจ๊ะแว; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556การพัฒนาวิธีการตรวจจับช่องทางเดินรถที่เหมาะสมสำหรับการออกแบบบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; วรวิทย์ เผือกจีน; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555การพัฒนาเครื่องมือวัดแบบเสมือนสำหรับการวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEEE 1459-2010ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; พลากร พรหมเมศว์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2015การวิเคราะห์และปรับปรุงค่าความแรงสัญญาณวิทยุที่ได้รับเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตำแหน่งเหตุการณ์ในระบบเฝ้าระวังของเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ธารทิพย์ สิทธิรักษ์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2554การศึกษาการควบคุมแรงกดจากกระบอกสูบลมด้วยวิธีการควบคุมแบบฟัซซี่ พี-ไอโดยปรับค่าในตัวเองณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; สุพิพัฒน์ พานิชธนาคม; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2549การสังเคราะห์วงจรควบคุม FSMs สำหรับระบบวงจรรวมความเร็วสูงณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2550การออกแบบระบบลดสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการวัดสัญญาณไฟฟ้าของกล้ามเนื้อลายโดยการใช้วงจรกรองโครงข่ายประสาทแบบปรับตัวพรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์; ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2552การออกแบบวงจรดิจิตอลฟิลเตอร์แบงก์โดยใช้ทรัพยากรร่วมแบบพิจารณาภาพรวมบน FPGAณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; เกรียงไกร ทัศนวิภาส; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2551การออกแบบวงจรดิจิตอลฟิลเตอร์แบงค์โดยหลักการใช้ทรัพยากรดาต้าพาทร่วมกันแบบลำดับชั้นบน FPGAsณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; วิวัฒน์ บุญสูง; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2556ระบบควบคุมแบบปรับตัวได้สำหรับการควบคุมตำแหน่งหัวอ่าน/เขียนฮาร์ดดิสก์ตามแนวข้อมูลณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; เกียรติศักดิ์ เส้งช่วย; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2555ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับตรวจจับการล้มขณะอาบน้ำด้วยกล้องที่รักษาความเป็นส่วนตัวณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ธีรศักดิ์ โชติกวณิชย์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2553ระเบียบวิธีสำหรับควบคุมระยะหัวอ่าน - เขียนฮาร์ดดิสก์เพื่อลดข้อผิดพลาดจากการอ่าน - เขียนข้อมูลณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; ธัญญพร ชาญณรงค์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2557เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายเฉพาะกิจในอุตสาหกรรมวิกลม ธีรภาพขจรเดช; ณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2560โมดูลสมองกลฝังตัวสำหรับทำนายความบกพร่องล่วงหน้าของมอเตอร์เหนี่ยวนำณัฎฐา จินดาเพ็ชร์; วฤทธิ์ วิชกูล; Faculty of Engineering Electrical Engineering; คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า